• Kirkeskatsberegner


  Ateistisk Selskab har udarbejdet en lille Flash applikation, som kan hjælpe til at sætte lidt perspektiv på den ekstra skat, som alle de der fortsat er medlem af folkekirken betaler. Klik på kirkeskatsberegner i menuen for at beregne din egen kirkeskat!


  Beregningsmetoden

  Ateistisk Selskabs kirkeskatteberegner tager udgangspunkt i brugerens bruttoindkomst (indkomst før skat) udtrykt som månedsløn. Der er tale om månedslønnen efter fradrag af pensionsbidrag med videre. Den præcise størrelse af beløbet fremgår af lønsedlen, men et omtrentligt beløb er tilstrækkeligt til at illustrere kirkeskattens størrelse for den enkelte.

  Månedslønnen omregnes til helt år ved at gange med 12. Derefter trækkes det nugældende lønmodtagerfradrag på 42.900 kr. fra. (Fradraget er mindre for skatteydere, der endnu ikke er fyldt 18 år, der altså betaler en højere kirkeskat.) Det således beregnede skattegrundlag ganges med den valgte kirkeskatteprocent (for 2012) og det valgte antal år, hvorved kirkeskatten fremkommer. (Beløbet kan afvige som følge af, at der ikke benyttes helt samme afrundingsprincipper som hos Skat.)

  Beregningsmetoden tager ikke højde for renter og inflation, dels fordi der uvægerligt er usikkerhed om fremtiden, dels fordi en typisk skatteyder vanskeligt kan opnå en forrentning, der er større end inflationen. Blandt økonomer kaldes metoden beregning i faste priser.

  For langt de fleste danskere vil er lønnen langt den største faktor i forbindelse med beregning af kirkeskatten. Indtastningen af månedslønnen vil derfor give et godt overblik over hvor meget kirkeskatten udgør. Såfremt den enkelte har andre store indkomster i form af aktier, renter eller andet bør der tages højde for dette i det indtastede beløb.

  Prisen på ulandshjælp

  Ateistisk Selskabs kirkeskatteberegner er beregnet til at illustrere, hvilke velgørende formål en skatteborger kan støtte med den sparede kirkeskat – med mindre pågældende da vælger at beholde pengene selv.

  Ansvarsfraskrivelse

  Kirkeskatteberegneren har alene til formål at anskueliggøre størrelsen af den kirkeskat, en typisk skatteborger betaler over en årrække, og de beregnede tal må ikke lægges til grund for præcise privatøkonomiske overvejelser. Enhver skatteborger, der betaler kirkeskat, kan se de præcise beløbsstørrelser ved at gå ind i sin skattemappe på skat.dk og åbne sin forskudsopgørelse.

 • Skatteberegner

  Flyt knapperne selv efter dine egne tal og oplysninger og vælg din landsdel.

  Kirkeskatberegneren er lavet i Flash. Du ser denne tekst, hvis du ser hjemmesiden på en enhed, der ikke kan vise Flash - f.eks en Ipad.

  Kontakt info@ateist.dk
  Vi hjælper gerne med at beregne din kirkeskat.

 • Udmeldning